Regulamin

§ 1 Definicje

Serwis - eNewsroom.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych będący właścicielem Portalu;

Portal - strona internetowa zamieszczona pod adresem http://enewsroom.pl/;

Materiały - wszelkie materiały opublikowane na Portalu przez Serwis tj. w szczególności pliki tekstowe, pliki wideo, pliki fotograficzne, pliki audio - niezależnie od formatu, w jakim zostały zapisane;

Pobierający - Podmiot, który założył konto na Portalu w celu pobierania Materiałów lub ich odtwarzania poprzez zapisanie ich na nośniku pamięci nie będącym własnością Serwisu;

Zamieszczający - Podmiot, który zwrócił się do Serwisu z wnioskiem o zamieszczenie Materiałów na Portalu;

Użytkownicy - łączne określenie podmiotów korzystających z Portalu przed zarejestrowaniem, Pobierających oraz Zamieszczających. Użytkownikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami), a zatem z Portalu nie mogą korzystać konsumenci;

Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownicy, którzy w procedurze rejestracji założyli Konto Użytkownika na Portalu;

Licencja - umowa określająca szczegółowe zasady Pobierania i Zamieszczania Materiałów na Portalu, której akceptacja jest warunkiem koniecznym do rejestracji na Portalu;

Konto Użytkownika – utworzony w procedurze rejestracji profil, do którego dostęp chroniony jest za pomocą hasła.

 

Jeden Użytkownik może występować wyłącznie w charakterze Pobierającego bądź Zamieszczającego albo w obu tych rolach łącznie. W przypadku występowania w roli zarówno Pobierającego i Zamieszczającego do Użytkownika stosuje się regulacje dotyczące obu rodzajów Użytkowników.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Rozpoczęcie korzystania z Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Możliwość pobierania Materiałów z Portalu uzależniona jest od dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Licencji w całości.

 3. Użytkownicy oświadczają, że są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami) i nie mają w stosunku do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.

 4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać dane potwierdzające fakt działania w imieniu przedsiębiorcy wraz z rzetelnym wypełnieniem wszystkich wymaganych danych identyfikacyjnych. Warunkiem rejestracji jest złożenie oświadczenia, iż Użytkownik jest przedsiębiorcą oraz w jego imieniu działa prawidłowo upoważniona osoba.

 5. Rejestracja Użytkownika możliwa jest po spełnieniu następujących parametrów technicznych:

  1. wprowadzenie danych w formularzu rejestracyjnym

  2. akceptacja warunków regulaminu oraz licencji

 6. W celu dokonania rejestracji na Portalu konieczne jest podanie następujących danych:

  1. e-mail

  2. login

  3. hasło

  4. imię i nazwisko

  5. numer telefonu

  6. nazwa firmy/redakcji, do której należy osoba dokonująca rejestracji

  7. NIP firmy

  8. Opis rodzaju prowadzonej działalności

  9. stanowisko

 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu oświadcza:

  1. że zapoznał się szczegółowo i zaakceptował w całości treść niniejszego Regulaminu,

  2. że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami)

 8. Użytkownik podczas rejestracji na Portalu oświadcza:

  1. że zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować za pośrednictwem Konta Użytkownika podane podczas rejestracji dane identyfikacyjne;

  2. że przekazanie jego danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Portalu, szczególnie z uwagi na udzielane zarówno przez Serwis Pobierającym jak i przez Zamieszczających Serwisowi Licencje do korzystania z Materiałów opublikowanych na Portalu;

  3. że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wprowadzonych za pośrednictwem Portalu, w celu otrzymywania bądź udzielania Licencji na korzystanie z Materiałów;

  4. że zapoznał się szczegółowo i zaakceptował w całości treść niniejszego Regulaminu oraz Licencji;

  5. że wszelkie dane przekazane w procesie rejestracji są prawdziwe.

 9. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Serwis. Wnioski dotyczące poprawienia lub usunięcia danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Portalu należy kierować na adres: eNewsroom Sp. z o.o. ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa.

 10. Dostęp do Konta Użytkownika uzyskuje się w wyniku zalogowania się na założony w procedurze rejestracji profil.

 11. Hasło ustala Użytkownik indywidualnie podczas rejestracji w Serwisie.

 12. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu do Portalu, tj. nie ujawniania ich osobom trzecim i ponosi wyłącza odpowiedzialność za negatywne skutki związane z udostępnieniem hasła innym osobom.

 13. Utworzenie i utrzymanie Konta Użytkownika oraz korzystanie z Portalu przez Pobierających oraz Użytkowników zalogowanych i niezalogowanych jest nieodpłatne.

 14. Korzystanie z Portalu, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet wymaga szczególnej staranności celem zminimalizowania ryzyka związanego z korzystaniem z konta w Portalu przez nieuprawnione osoby.

§ 3 Blokowanie i Ograniczanie dostępu

 1. Zarządzający może zablokować lub ograniczyć dostęp do Konta Użytkownika Użytkownikowi, który:

  1. narusza niniejszy Regulamin bądź Licencję,

  2. działa na szkodę Serwisu, w szczególności usiłuje zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz Portalu lub ingerować w sposób nieuprawniony w jego zawartość lub działanie,

  3. wykorzystuje Materiały do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem,

  4. wykorzystuje Materiały celem wyrządzenia szkody osobom trzecim,

  5. nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Serwis w niniejszym Regulaminie,

  6. podał nieprawdziwe dane składające się na Profil Użytkownika,

  7. opublikowane przez Zamieszczającego na Portalu Materiały naruszają prawa osób trzecich.

 2. Zarządzający może zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika także w sytuacji uzasadnionej naruszeniem ważnego interesu Serwisu bądź w wyniku podjęcia decyzji o zamknięciu Portalu.

 3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać likwidacji swego Konta Użytkownika. Likwidacja Konta Użytkownika skutkuje wygaśnięciem Licencji na korzystanie przez Użytkownika z Materiałów opublikowanych na Portalu i pobranych przez tego Użytkownika.

 4. Zablokowanie lub ograniczenie dostępu do Konta Użytkownika, jak również usunięcie Konta Użytkownika, oznacza odebranie odpowiednio w sposób całkowity lub częściowy możliwości korzystania z Portalu przez Pobierającego.

 5. Likwidacja Konta Użytkownika, ograniczenie lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych na Portalu:

  1. oznacza natychmiastowe wygaśnięcie Licencji i sublicencji udzielonych przez Serwis Pobierającemu w zakresie korzystania z Materiałów pobranych z Portalu,

  2. nie wpływa na ważność ani obowiązywanie Licencji udzielonej Serwisowi przez Zamieszczającego w zakresie Materiałów opublikowanych przez niego w Portalu przed ograniczeniem lub zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych w Portalu.

 6. Publikowanie Materiałów w Portalu i ich udostępnianie Pobierającym odbywa się na zasadach określonych w Licencji, która dostępna jest pod adresem http://enewsroom.pl/.

 7. Dostęp innych Użytkowników do Materiałów opublikowanych w Portalu przez Zamieszczającego bądź przez Serwis może być w każdej chwili ograniczony lub wyłączony przez Serwis bez podawania przyczyny. Zarządzający może bez podawania przyczyny usunąć każdy Materiał z systemu informatycznego Serwisu/Portalu, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Zamieszczającego bądź Pobierającego.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Pobierający ponosi wobec Serwisu i wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za zgodność wykorzystania przez niego Materiałów z niniejszym Regulaminem, Licencją oraz z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Użytkownicy odpowiadają wobec Serwisu i wobec osób trzecich za przestrzeganie niniejszego Regulaminu i Licencji,

 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik uniemożliwiające korzystanie z Portalu,

  2. za skutki wywołane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,

  3. za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy rejestracji Użytkownika, jak również za skutki braku aktualizacji tych danych,

  4. za skutki zablokowania lub ograniczenia dostępu do Serwisu,

  5. za skutki czasowych przerw funkcjonowania Portalu, w szczególności wywołanymi przyczynami technicznymi. W miarę możliwości Serwis będzie podawał na Portalu informację o planowanych przerwach technicznych i prognozowanym czasie ich trwania,

  6. za skutki siły wyższej, jak również skutki działań, którym Serwis nie mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności, lub których nie mógł przewidzieć,

  7. skutki ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających logowanie do Konta Użytkownika,

  8. za szkody poniesione przez Użytkownika, a spowodowane zagrożeniami, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika i Konta Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami itp.,

  9. skutki niestosowania przez Użytkownika zwyczajowo przyjętych lub zalecanych środków ochrony przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet (wirusy, złośliwe oprogramowanie, ochrona przed przejęciem kontroli nad komputerem przez osoby trzecie) chyba, że szkoda została spowodowana umyślnie przez Serwis.

 4. Zamieszczający udostępniając Materiały na Portalu udziela Serwisowi zgody na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Materiałów. Jednocześnie zezwala na wykonywanie przez Serwis wszelkich praw zależnych do Materiałów w tym w szczególności do dokonywania ich modyfikacji, zmian, opracowań i tłumaczeń

 5. Zamieszczający zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Materiałów. Jednocześnie Zamieszczający upoważnia Serwis do wykonywania całości autorskich praw osobistych do zamieszczonych w Serwisie Materiałów.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz informacje o naruszeniu przez innych Użytkowników przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu bądź Licencji, wysyłać należy listem poleconym na następujący adres: eNewsroom Sp. z o.o. ul. Śmiała 26, 01-524 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@enewsroom.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem,

  2. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,

  3. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 3. Serwis zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując Użytkownika o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami – Serwis przesyła w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 4. Reklamację należy składać w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.

§ 6 Zmiana Regulaminu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów uzasadnionych potrzebą ulepszenia świadczonych usług, zmianą świadczenia lub korzystania z usług lub przepisów prawa, w szczególności związanych z wprowadzeniem odpłatności za korzystanie z Portalu.

 2. Postanowienia nowego Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej, ponadto Użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu podczas logowania się na Konto Użytkownika.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy i zgłoszenia do Serwisu wniosku o usunięcie Konta Użytkownika. W razie braku akceptacji Regulaminu bądź jego zmian Użytkownik jest obowiązany powstrzymać się od korzystania z Portalu. Niezaakceptowanie zmienionego Regulaminu może uzasadniać ograniczenie lub zablokowanie przez Serwis dostępu do Konta Użytkownika lub do Materiałów opublikowanych na Portalu.

§ 7 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikom w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przed zawarciem umowy, a także w trakcie jej trwania. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem www.enewsroom.pl/regulamin   oraz jest do wglądu w siedzibie Usługodawcy pod adresem ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa. Użytkownicy mogą także wysłać na adres biuro@enewsroom.pl e-maila z prośbą o przesłanie nieodpłatnie przez Serwis aktualnej wersji Regulaminu.

 2. Zgodnie z art. 66 [1] § 4 Kodeksu cywilnego wyłącza się stosowanie art. 66[1] § 1-3 Kodeksu cywilnego.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu bądź Licencji z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność.

 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Serwisu

REKLAMA
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij