Licencja

§ 1 Słowniczek pojęć

Serwis - eNewsroom.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 26, 01-524 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000518354, NIP 525 259 17 99, REGON 147353428, Kapitał zakładowy dziesięć tysięcy złotych będący właścicielem Portalu;

Materiały - wszelkie materiały opublikowane na Portalu przez Serwis lub przez Zamieszczających tj. w szczególności pliki tekstowe, pliki wideo, pliki fotograficzne, pliki audio - niezależnie od formatu, w jakim zostały zapisane;

Portal – portal internetowy zamieszczony pod adresem www http://enewsroom.pl/, prowadzony przez Serwis,

Licencja – niniejsza umowa, która wyznacza Pobierającym zakres i warunki korzystania z Materiałów, a Zamieszczającym zakres i warunki, na jakich Materiały są udostępniane na Portalu,

Zamieszczający - osoba fizyczna prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz spółka z o.o. lub akcyjna, która utworzyła na Portalu Konto Użytkownika i która korzysta z Portalu poprzez zamieszczanie na nim Materiałów,

Pobierający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz spółka z o.o. lub akcyjna, która utworzyła na Portalu Konto Użytkownika i która korzysta z Portalu poprzez pobieranie z niego Materiałów,

Konto Użytkownika- utworzony w procedurze rejestracji profil, do którego zarejestrowany uzyskuje indywidualny, chroniony za pomocą hasła dostęp;

Login – indywidualnie nadana/dowolnie podana podczas rejestracji nazwa użytkownika wykorzystywana przy logowaniu do Portalu

Hasło – tajny parametr, który potwierdza tożsamość zadeklarowaną przez Użytkownika przez podanie identyfikatora podczas dokonywania uwierzytelnienia Użytkownika, w trakcie logowania do Portalu.

Regulamin – regulamin świadczenia usług Portalu

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Zamieszczający i Pobierający oświadczają, iż są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółki cywilnej, spółką jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz spółka z o.o. lub akcyjną, działają z upoważnienia lub są upoważnionymi pracownikami wyżej wymienionych i utworzyły Konto Użytkownika ustalając podczas rejestracji indywidualny Login i Hasło.

 2. Z chwilą utraty statusu osoby prowadzącej działalność gospodarczą Zamawiający bądź Pobierający zobowiązani są całkowicie powstrzymać się od korzystania z Portalu.

 3. Zamieszczający i Pobierający oświadczają również, że zapoznali się z Regulaminem, oraz że akceptują jego postanowienia w całości.

§ 3 Udostępnianie Materiałów Pobierającym

 1. Serwis oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do wszelkich Materiałów zamieszczanych na Portalu przez Zamieszczających, w zakresie udzielanej Pobierającemu Licencji.

 2. Serwis oświadcza, iż udziela Pobierającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony do korzystania z Materiałów na następujących polach eksploatacji tj. do:

  1. publicznego rozpowszechniania, zwielokrotniania, wykonywania, wyświetlania, nadawania, wystawiania, odtwarzania, reemitowania oraz publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności: w telewizji, w rozgłośniach radiowych oraz na platformach systemów informatycznych;

  2. dokonywania w Materiałach nieznacznych, technicznych modyfikacji koniecznych do dostosowania ich do różnych środków przekazu, formatów bądź nośników;

 3. Pobierający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach z uwzględnieniem przepisów o ochronie dóbr osobistych, prawach autorskich oraz słusznego interesu twórcy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ww. praw przez Pobierającego.

 4. Pobierający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Serwisu o zgłoszonych Pobierającemu zastrzeżeniach, co do naruszenia w Materiałach praw do ochrony wizerunku bądź praw osobistych jakichkolwiek osób i podnoszonymi z nimi ewentualnymi roszczeniami.

 5. Na żądanie Serwisu Pobierający jest zobowiązany do niezwłocznego powstrzymania się od wykorzystywania Materiałów oraz do usunięcia pobranych Materiałów.

 6. Na pobrane z Portalu Materiały Pobierający nie ma prawa udzielania sublicencji.

 7. Pobierający nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Serwisu, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, do wykorzystywania Materiałów w jakichkolwiek celach marketingowych tj. w szczególności reklamowych czy promocyjnych.

 8. Pobierający ma prawo zwielokrotniać, powielać bądź przechowywać kopie Materiałów wyłącznie w zakresie i w celu określonym w niniejszej Licencji.

 9. Pobierający zobowiązuje się do oznaczania materiałów słowami: źródło: eNewsroom.pl

§ 4 Udostępnianie Materiałów przez Zamieszczających

 1. Zamieszczający udostępniając Materiały na Portalu oświadcza, że:

  1. posiada prawo do dysponowania Materiałami w zakresie tożsamym lub szerszym niż zakres udzielanej przez Zamieszczającego licencji która, obejmuje przede wszystkim prawo do prezentowania Materiałów w sieci Internet, a jej szczegółowy zakres został określony w niniejszym paragrafie,

  2. wszelkie informacje zawarte w Materiale Licencjobiorcy poświadczają prawdę i nie wprowadzają osób trzecich w błąd, a osoby utrwalone na Materiałach, których zgoda wymagana jest przez przepisy prawa do publikacji ich wizerunku, taką zgodę wyraziły, a w razie konieczności uiszczania z tego tytułu wynagrodzenia, przedmiotowe wynagrodzenie zostało w całości zapłacone.

 2. Na żądanie Serwisu, Zamieszczający ma obowiązek udokumentować stan, o którym mowa w ust. 1.

 3. Zamieszczanie Materiałów na Portalu jest nieodpłatne.

 4. Zamieszczający udostępniając Materiały na Portalu udziela Serwisowi nieodpłatnej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie Licencji o zakresie wskazanym w niniejszym ust. oraz zezwala na udzielanie przez Serwis zgody na korzystanie z zamieszczanych Materiałów przez Pobierających (sublicencja) na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką, w dowolnym systemie oraz formacie, bez względu na rodzaj nośnika, w tym m.in.: drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej bądź na kliszy fotograficznej;

  2. zwielokrotnianie dowolną techniką, w jakimkolwiek systemie oraz formacie bez względu na rodzaj nośnika, w tym m.in.: drukiem, cyfrowo, na taśmie magnetycznej bądź na kliszy fotograficznej;

  3. wprowadzanie do pamięci komputera do sieci komputerowej lub multimedialnej, do bazy danych,

  4. publiczne wykonanie,

  5. wprowadzanie do obrotu,

  6. użyczenie lub najem,

  7. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w sieci Internet np. w ramach jakichkolwiek stron internetowych czy też serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności w formie pay-per–view, video on demand, dostępnych w każdej innej dowolnej technice, a także w ramach jakichkolwiek dostępnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem wszelkich systemów i urządzeń takich jak m.in. telefony stacjonarne czy komórkowe, komputery stacjonarne lub przenośne, a także transmisji przy użyciu wszelkich innych dostępnych teraz bądź w przyszłości technologii,

  8. publiczne odtworzenie tj. w szczególności za pomocą dowolnych urządzeń cyfrowych lub analogowych posiadających m.in funkcje odczytywania i przechowywania plików audio lub wideo,

  9. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w dowolnym systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych(także Internetu) itp.,

  10. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie, lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp.,

  11. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w dowolnym systemie, formacie, lub technologii,) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL. DSL, jakichkolwiek sieci komputerowych, także Internetu) itp.,

  12. do wykonywania obróbki cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Portalu,

  13. do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w Materiałach,

  14. wykorzystanie Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem do włączania ich w całości lub we fragmentach do utworów i tworzenia opracowań,

  15. do umieszczania Materiałów Użytkownika w bazach danych,

  16. do wykorzystania Materiałów w celach mar ketingowych tj. do promocji i reklamy Portalu.

 5. Po upływie pięciu lat od dnia udzielenia Licencji, Zamieszczający może wypowiedzieć Licencję przy zachowaniu jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie odnosi skutek na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie osobiście w siedzibie Serwisu bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Serwisu.

 6. Serwis oświadcza, iż zabronione jest zamieszczanie Materiałów, które zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących naruszenia prawa własności intelektualnej, a także stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji oraz wszelkich podobnych w treści lub działaniu Materiałów.

 7. Serwis oświadcza, iż zamieszczone Materiały będą mogły być przez Serwis oznaczone przez zastosowanie logo serwisu na co Zamieszczający wyraża zgodę.

§ 5 Odpowiedzialność stron

 1. Pełną i wyłączna odpowiedzialność za zawarte w zamieszczanych Materiałach treści oraz wynikające z powyższego ewentualne roszczenia osób trzecich ponosi Zamieszczający.

 2. Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie Materiałów w sposób, który powoduje powstanie ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi Pobierający.

 3. Strony oświadczają, iż poza ustaleniami zawartymi w Licencji nie istnieją jakiekolwiek inne oświadczenia lub zapewnienia, które mogłyby stanowić dla jednej ze Stron podstawę do dochodzenia odpowiedzialności względem drugiej Strony, w związku z treścią Licencji, jej zakresem, zawarciem lub wykonaniem. W żadnym przypadku Serwis nie odpowiada wobec Pobierającego bądź Zamawiającego na żadnej podstawie prawnej za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe lub następcze szkody wynikające z niniejszej Licencji lub wykorzystywania Materiałów, nawet jeżeli Serwis został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

 4. Odpowiedzialność Serwisu w stosunku do Pobierającego i Zamieszczającego związana z Licencją, jej przedmiotem, zawarciem albo wykonaniem, ograniczona jest do łącznej wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 5. Odpowiedzialność Serwisu w stosunku do Zamieszczającego bądź Pobierającego, nie obejmuje utraconych korzyści. Zdanie pierwsze jest wyłączone w sytuacji, gdy szkoda wynikać będzie z winy lub rażącego niedbalstwa Serwisu.

 6. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za ewentualne uchybienia w wykonaniu postanowień Licencji w sytuacji, gdy będą one spowodowane „Siłą wyższą”.

 7. W przypadku wystąpienia przeciwko Serwisowi przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z faktu zamieszczenia na Portalu przez Zamieszczających Materiałów bądź ze sposobu wykorzystywania Materiałów przez Pobierających – odpowiednio Zamieszczający bądź Pobierający zobowiązani są wstąpić do postępowania obok bądź jeśli to będzie możliwe w miejsce Serwisu i zwrócić my wszelkie wynikające z tego tytułu koszty. Dodatkowo Pobierający bądź Zamieszczający zobowiązują się na zasadzie zawartej w art. 392 Kodeksu Cywilnego zwolnić Serwis z odpowiedzialności w przypadku skierowania przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Pobierający i Zamieszczający wyrażają zgodę na przekazywanie danych adresowych oraz nazwy bądź imienia i nazwiska Pobierającego i Zamieszczającego osobom trzecim, których prawa zostały naruszone przez publikację Materiałów. Ponadto Serwis może przekazać wskazane w zd. 1 dane, wymagane na podstawie uprawnionego żądania skierowanego do niego przez umocowane do tego organy państwowe (w szcególności prokuratury, sądy, policję) na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 2. Licencja, jej wykonanie oraz jakiekolwiek wynikające z niej stosunki prawne, podlegają prawu polskiemu, niezależnie od miejsca zawarci umowy.

 3. Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia możliwości korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

 4. Żadne z postanowień niniejszej Licencji do momentu kiedy druga Strona pod rygorem nieważności uzna określone zachowanie bądź nie wyrazi zgody na piśmie, nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowanego.

 5. Wszelkie Materiały udostępniane na warunkach niniejszej Licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz 631 j.t.). Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.

 6. Niniejsza Licencja wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez Pobierającego bądź Zamieszczającego oraz pobrania bądź zamieszczenia Materiałów na Portalu.

 7. W razie zaistnienia sporów na tle niniejszej Licencji bądź w związku z nią Strony zobowiązują się dążyć do jego polubownego rozwiązania, w razie nie dojścia do porozumienia sprawa zostanie oddana do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla siedziby Serwisu.

REKLAMA
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij